Rekisterinpitäjä
SoftAvenue
Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Y-tunnus 1025968-1

Yhteyshenkilö
Petri Sikanen
sikanen@softavenue.fi
Puh. +358 40 581 9944

Rekisterin nimi
SoftAvenue Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja kerätään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteydenperusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan milloin tahansa peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään SoftAvenuen palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on tehty kontaktointi, tarjouspyyntö tai tarjous.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja toimiala
  • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja titteli
  • työnantajayrityksen nimi, Y-tunnus ja toimiala,
  • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asiallisen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä,
  • tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista,
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään tai muilta henkilöiltä rekisteröidyn organisaatiosta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan käyttää SoftAvenuen tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Organisaation tiedot, kuten laskutushistoria ja projektitiedot säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuurien, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on sähköinen kulunvalvonta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.